Algemene voorwaarden

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Op ieder moment kunt u deze voorwaarden nog eens teruglezen op onze website. 

Artikel1: Definities

1. Loods 2 BV: gevestigd te Den Haag aan de Grote Marktstraat 16a en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 27255093, handelend onder de naam Lasas&Loekov, vanaf hier genoemd Lasas&Loekov.

2. website: de website van Lasas&Loekov, te raadplegen via www.lasasenloekov.nl en www.lasas-loekov.shopify.com.

3. klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Lasas&Loekov en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4. overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lasas&Loekov en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de hieronder weergegeven Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lasas&Loekov zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor  Lasas&Loekov slechts bindend, indien en voor zover deze door Lasas&Loekov uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Prijzen en informatie 

1. Alle op de website, en in andere van Lasas&Loekov afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lasas&Loekov kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Lasas&Loekov afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Lasas&Loekov kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Lasas&Loekov en het voldoen aan de daarbij door Lasas&Loekov gestelde voorwaarden.

2. Indien klant het aanbod via electronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lasas&Loekov onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lasas&Loekov het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5: Registratie  

1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Lasas&Loekov is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Lasas&Loekov daarvan in kennis te stellen, zodat Lasas&Loekov gepaste maatregelen kan nemen.  

Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Lasas&Loekov is ontvangen, stuurt Lasas&Loekov de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde termijn zo spoedig mogelijk toe.

2. Lasas&Loekov is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4. Indien Lasas&Loekov de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. Lasas&Loekov raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur bij voorkeur per e-mail, met foto’s te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant.

Artikel 6: Herroepingsrecht / Retourneren

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komen derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Lasas&Loekov binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

2. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

3. Eventuele transportkosten voor grote producten worden ingehouden bij terugbetaling.

4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Klant dient er voor te zorgen dat het product in originele staat, ongebruikt, in originele verpakking en onbeschadigd wordt geretourneerd. Is er sprake geweest van gebruik of schade dan wordt het bedrag niet geretourneerd.

5. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Lasas&Loekov te retourneren, dan wel op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.  

4. Artikelen die niet geretourneerd kunnen worden en dus niet onder het herroepingsrecht vallen zijn: banken op maat en behang.

Gooit u na het uitpakken de verpakking weg, dan verdwijnt daardoor het recht om het bedrag binnen 14 dagen te retourneren. Wij raden u aan de verpakking altijd goed te bewaren.

 Producten kunnen teruggestuurd worden naar:

Lasas&Loekov
Grote Marktstraat 16a
2511 BJ Den Haag

 

5. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant.

6. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Speciale bestellingen: producten die door klant in een speciale, kleur en uitvoering worden besteld welke niet standaard op voorraad zijn.
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden per pakketpost;
 • Producten die door bedrijven worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, zoals fotoshoots, styling ed. 

 

Artikel 7: Betaling

1. Klant dient betalingen aan Lasas&Loekov volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lasas&Loekov is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 8: Garantie en conformiteit

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Lasas&Loekov een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

2. Lasas&Loekov staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

3. Een door Lasas&Loekov, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen 2 weken na ontvangen product en hij het gebrek heeft ontdekt Lasas&Loekov daarvan in kennis te stellen.

5. Indien Lasas&Loekov de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9: Klachtenprocedure

1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lasas&Loekov, dan kan hij bij Lasas&Loekov per e-mail of telefonisch de klacht indienen. Wel vragen wij altijd  een foto per email sturen met de betreffende klacht. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Lasas&Loekov geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lasas&Loekov binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van Lasas&Loekov jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3. Aansprakelijkheid van Lasas&Loekov jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Lasas&Loekov jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lasas&Loekov.

5. De aansprakelijkheid van Lasas&Loekov jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Lasas&Loekov onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lasas&Loekov ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lasas&Loekov in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk ( per mail ) bij Lasas&Loekov meldt.

7. In geval van overmacht is Lasas&Loekov niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens

1. Lasas&Loekov verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de Website gepubliceerde hierna volgende privacy statement:

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement

 

Wij hechten bij Lasas&Loekov veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen. We willen daar dan ook veilig mee omgaan. Om u, bij het doen van een aankoop bij ons en de afhandeling van een eventuele levering, optimaal te kunnen helpen, hebben wij vanzelfsprekend persoonsgegevens van u nodig. In dit Privacy Statement vertellen wij u welke gegevens wij verzamelen en wat er daarna mee gebeurt.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • contactgegevens: NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, emailadressen, geslacht;
 • betalingsgegevens (rekeningnummer, creditcardgegevens, tenaamstelling)
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen;

Omdat wij het belangrijk vinden goed met deze gegevens om te gaan, verantwoorden wij ons aan de hand van de volgende principes:

 1. Doel en doelbinding: waarom verwerken we persoonsgegevens en wat doen we met de gegevens? Als u bij Lasas&Loekov een aankoop doet, willen wij dit proces zo soepel mogelijk laten verlopen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij gegevens van u nodig (zoals hierboven genoemd). Als u kiest voor een eventuele levering van uw goederen zullen uw gegevens worden uitgewisseld met een transportbedrijf. De bij ons aangeleverde informatie wordt uitsluitend verwerkt voor de hierboven gestelde doeleinden. In ons dataregister staat nader uitwerkt wat wij met de verzamelde gegevens doen. Het dataregister is op aanvraag ter inzage beschikbaar.
 2. Grondslag: Mogen wij deze gegevens verwerken? Voor de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij uitsluitend een rechtmatige grondslag zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze grondslag kan per verwerking verschillen maar valt in ieder geval binnen de hieronder beschreven grondslagen:
  • Gerechtvaardigd belang: Wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Bijvoorbeeld voor het realiseren van een bestelling of het inzetten van gegevens voor marketing doeleinden
  • Wettelijke verplichting: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: gegevens voor de uitvoering van de Belastingwet.
  • Uitvoering van overeenkomst/contract: Maakt verwerking van persoonsgegevens mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is.
  • Expliciete toestemming: Gegevens mogen verwerkt worden op basis van vrijelijk gegeven, ondubbelzinnige toestemming voor een specifiek doel.
  • Vitaal belang: Een vitaal belang is aan de orde wanneer een gegevensverwerking essentieel is voor iemands leven of gezondheid en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar is.
 3. Dataminimalisatie: Verzamelen we niet te veel data? We verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn om het hierboven gestelde doel te bereiken. De bij ons aangeleverde informatie kan alleen worden ingezien en verwerkt door geautoriseerde personen die betrokken zijn bij het desbetreffende proces. Dit is nader uitgewerkt in ons dataregister. Ook zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Als gegevens niet meer nodig blijken voor de uitvoering van de gestelde doeleinden of wettelijke kaders daartoe aanleiding geven, worden alle gegevens vernietigd.
 4. Transparantie en rechten: hebben we u voldoende geïnformeerd? Wij willen u er graag op wijzen wat uw rechten zijn in relatie tot persoonsgegevens. Hieronder de belangrijkste:
  • Recht op inzage van uw gegevens.
  • Recht op correctie van uw gegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
  • Recht op verwijdering van uw gegevens.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.
  Wilt u een beroep doen op uw rechten? Neem dan contact op met Lasas&Loekov via info@lasasenloekov.nl.
 5. Data integriteit
  Wij zorgen er zo goed als mogelijk voor dat de door ons verzamelde gegevens up-to-date gehouden worden en geen fouten bevatten.
 6. Informatiebeveiliging
  Wij treffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij Lasas&Loekov:
  • Hebben we een eigen privacy en informatiebeveiligingsbeleid.
  • Investeren we in bewustwording onder personeel.
  • Sluiten we met externe partijen verwerkersovereenkomsten (overeenkomst met bindende afspraken over privacy). De maatregelen die wij treffen om de privacy en informatiebeveiliging te waarborgen staan nader omschreven in ons dataregister. Via deze weg hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben over hoe wij met de privacy- en informatiebeveiligingswetgeving omgaan.

Contact

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of heeft u een klacht in relatie tot de omgang met persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met Lasas&Loekov. U kunt ons bereiken via info@lasasenloekov.nl. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018. Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen zijn gemaakt. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.

 

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lasas&Loekov gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.